نویسنده = ������������������ ��������
نقدی بر ادله حلیت ربای تولیدی از دیدگاه فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 121-147

محمدعلی راغبی؛ رضا دهقان نژاد؛ صابر فاتحی؛ زهرا اکبرزاده؛ محمد اسدی