نویسنده = ������������ ����������
ماهیت پول از منظر فقه اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 5-39

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی


مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 41-62

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی