نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 77-99

پگاه سرمدی؛ محمدحسن زارعی زهابی