دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-180 
6. تأملی در مالکیت خمس در عصر غیبت

صفحه 117-135

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ علی پیردهی حاجیکلا