دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-170 
2. نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی

صفحه 9-39

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی


7. متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی

صفحه 133-155

مرتضی رحیمی؛ محمدهاشم پورمولا