دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1401 
رویکردی مقاصدی به شرطیت طهارت مولد در احکام شرعی

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مرضیه داودی


قذف میت در فقه مذاهب اسلامی

حسن شاه ملک پور؛ کورش عظیمی


عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

اعظم نظری؛ حمید مسجدسرائی؛ محمدحسن حائری