دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 1-314 
رسانه مطلوب دینی از دیدگاه فقه مقارن

صفحه 5-24

مرتضی چیت سازیان؛ عابدین مؤمنی؛ مهسا مولائی پناه


واکاوی فقهی حقوقی ادله قرآنی اضطرار

صفحه 25-47

سید رسول آقایی؛ عادل ساریخانی


تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن

صفحه 77-99

پگاه سرمدی؛ محمدحسن زارعی زهابی


نقدی بر ادله حلیت ربای تولیدی از دیدگاه فقه امامیه و اهل‌سنت

صفحه 121-147

محمدعلی راغبی؛ رضا دهقان نژاد؛ صابر فاتحی؛ زهرا اکبرزاده؛ محمد اسدی


تحلیل فقهی ـ حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 201-222

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی؛ میثم محمدی


مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد

صفحه 223-245

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب