دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-144 
1. بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 5-28

احمد مبلغی؛ علیرضا آبین؛ مهرداد جمشیدیان


2. اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن

صفحه 29-47

محمد جعفری هرندی؛ بهنام دارابی