دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-146 
2. اختیار قاضی در عفو مجرمان

صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد