دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-144 
6. مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه

صفحه 111-129

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ سید کامران فتح‌اللهی