دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-162 
1. سرمقاله: فقه مقارن و تطور آن

صفحه 5-16

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی