نمایه نویسندگان

آ

 • آبین، علیرضا بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 73-92]

ا

 • ابراهیمیان، حجت اله کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 245-265]
 • ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 143-168]
 • احمدی، ابوبکر نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 225-247]
 • احمدی، سهیل تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 5-26]
 • افسری، سالم نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 225-247]
 • الغبرة، محمد عبدالمجید دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 143-168]
 • امین فرد، محمد بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 105-125]

ت

 • توکلی، احمدرضا نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 297-316]

ج

 • جعفری هرندی، محمد جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 27-46]
 • جلالی زاده، جلال واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 197-218]
 • جلیلی، مهدی تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 115-135]

چ

 • چگنی، مهدی سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 169-195]

ح

 • حسینی، سید محمد عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 61-82]
 • حسینی میرصفی، سیده فاطمه احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 219-244]
 • حق بجانب، محمود نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 297-316]
 • حیدری، محمدعلی نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 297-316]
 • حیدری، مسعود بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 83-104]

خ

 • خزائی، میثم سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 169-195]

د

 • داورزنی، حسین عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 61-82]

ذ

 • ذوالفقارطلب، مصطفی واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 197-218]

ر

 • رحیمی، مرتضی اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 197-223]
 • رستگارجزی، پرویز بازپژوهی در حکم روزه عاشورا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 5-28]
 • رضوان طلب، محمدرضا رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 173-196]
 • رضوی، سید علی بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 47-72]
 • رضوی، سید محمد بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 47-72]
 • روشن، محمد بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 105-125]

ز

 • زعتری، علاءالدین دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 143-168]

س

 • سالارزائی، امیرحمزه بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 137-152]
 • سراقی، بهروز سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 169-195]
 • سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 127-142]

ش

 • شیخ الاسلامی، عباس مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 271-296]
 • شیعه علی، جلیل مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 271-296]

ص

 • صارمی، علی واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 197-218]
 • صدیقی، عبدالسبحان کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 245-265]
 • صمدی، افروز رهن مال مشاع [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 93-113]

ض

ط

ع

 • عسگری، علیرضا تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 249-270]

ف

 • فرشی، حمید بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 105-125]
 • فصیحی زاده، علیرضا تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 115-135]
 • فلاح تفتی، محمدرضا عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 61-82]

ق

 • قدرتی، محمدحسن رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 173-196]

ک

 • کاظمی، صدیقه سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 169-195]
 • کاظمی، محمود مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 29-59]
 • کریمی، عباس مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 127-142]
 • کوه پیما، حمید بازپژوهی در حکم روزه عاشورا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 5-28]

م

 • مؤمنی، عابدین عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 61-82]
 • محقق نیا، محمدجواد دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 143-168]
 • محمدی، سید سجاد تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 267-289]
 • محمدی، عصمت الله مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 29-59]
 • محمدی بلبان آباد، فراست بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 137-152]
 • مختاری، محمدحسین تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 5-26]
 • مخصوصی، رسول بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 73-92]
 • مرادخانی، احمد تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 249-270]
 • مرتاضی، احمد تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 267-289]
 • مرتضوی، عبدالصمد حکم مطلاق در مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 153-171]
 • مریوانی، ناصر واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 197-218]
 • موسوی، سید محمدصادق بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 105-125]
 • موسویان، سید ابوالفضل تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 267-289]
 • میرخلیلی، سید محمود بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 83-104]
 • میرشکاری، عباس رهن مال مشاع [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 93-113]

ن

 • ناصرخاکی، حسین تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 249-270]