نمایه نویسندگان

آ

 • آبین، علیرضا بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-28]
 • آبین، علیرضا بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 73-92]
 • آقامحمدی، مرتضی بررسی آرای فقهی فریقین در مسائل اجتماعی شبیه سازی انسان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 39-56]
 • آیتی، سید محمدرضا حقوق معلولین در فقه فریقین [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-85]

ا

 • ابراهیمیان، حجت اله کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 245-265]
 • ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 143-168]
 • ابوطالبی، حسن حقوق معلولین در فقه فریقین [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-85]
 • ابویی، حسین ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 243-262]
 • اجداد، اصغر اختیار قاضی در عفو مجرمان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 7-23]
 • احمدی، ابوبکر نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 225-247]
 • احمدی، سهیل تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 5-26]
 • اسحاقی آستانی، محمد بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 85-109]
 • اسدی، محمد وضعیت موقوفه پس از انقراض موقوف علیه در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 225-241]
 • افسری، سالم نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 225-247]
 • افشین، خدیجه سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 5-35]
 • الغبرة، محمد عبدالمجید دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 143-168]
 • امامی، محمد بازکاوی تطبیقی جمع دو سوره در نماز واجب [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 151-168]
 • امیدی، جلیل فقه اسلامی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فی‌المذهب [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 55-79]
 • امیدی، جلیل جریان قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-83]
 • امیرحسینی، امین واکاوی مشروعیت باروری پس از مرگ در فقه امامیه با رویکردی به آرای فقهای اهل سنت [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 137-165]
 • امیرخانی، شکیبا امکان‌سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 157-181]
 • امیری، فهیمه بررسی تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج در فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 255-272]
 • امیری، مستانه آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 41-76]
 • امین فرد، محمد بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 105-125]
 • امینی، اعظم حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 151-172]
 • امینی، محمدامین آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 45-70]
 • امینی، محمدامین واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتظاری نجف آبادی، علیرضا وصیت واجب در احوال شخصیه کشورهای اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 213-229]

ب

 • بادپا، عبیدالله ضرورت قانون‎گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاههای مذاهب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-50]
 • بهدادفر، میثم تاریخی‌نگری در فرایند اجتهاد با تأکید بر روش اجتهادی و شیوه مقارنه‌ای آیت‌الله بروجردی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-79]
 • بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم سرمقاله: فقه مقارن و تطور آن [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 5-16]
 • بیگدلی، سعید قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامی (در امور مالی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 57-83]

پ

 • پارسا، فرزاد مقاصه در فقه اسلامی و مقایسه آن با تهاتر در حقوق ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 67-91]
 • پارسا، فرزاد مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 87-106]
 • پارسا، فرزاد مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت‌المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 111-137]
 • پورمولا، محمدهاشم متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 133-155]
 • پیردهی حاجیکلا، علی تأملی در مالکیت خمس در عصر غیبت [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 117-135]

ت

 • تسخیری، محمدعلی دلیل نفی غرر و میزان اثرگذاری آن بر معاملات [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-54]
 • تقی زاده چاری، رمضانعلی تأملی در مالکیت خمس در عصر غیبت [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 117-135]
 • توکلی، احمدرضا جرایم علیه سلامت عمومی از منظر فقه مقارن و حقوق جزا با تأکید بر جرم تقلب در کالاهای خوراکی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 105-132]
 • توکلی، احمدرضا بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 55-78]
 • توکلی، احمدرضا نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 297-316]
 • تولایی، علی ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 243-262]

ج

 • جعفری فشارکی، زینت تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 37-56]
 • جعفری فشارکی، محمد تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 37-56]
 • جعفری هرندی، محمد اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 29-47]
 • جعفری هرندی، محمد رابطه استفاده از قیاس و دلیل عقل در استنباط احکام [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 37-54]
 • جعفری هرندی، محمد حقوق معلولین در فقه فریقین [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-85]
 • جعفری هرندی، محمد جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 27-46]
 • جعفری هرندی، محمد تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 139-168]
 • جلالی، سید مهدی تفویض طلاق به زوجه در فقه اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 49-64]
 • جلالی زاده، جلال ارزیابی اجتهاد عامی در دیدگاه ابن‌حزم [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 57-76]
 • جلالی زاده، جلال واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 197-218]
 • جلالی زاده، جلال اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 81-100]
 • جلیلی، مهدی تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 115-135]
 • جمالی، محمد قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 91-110]
 • جمالی، محمد پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 105-122]
 • جمشیدیان، مهرداد بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-28]
 • جهاندوست دالنجان، مسعود بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 85-109]
 • جوان، عبدالله امکان‌سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 157-181]
 • جوانمرد فرخانی، ابراهیم بررسی مشروعیت از بین بردن جنینهای آزمایشگاهی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 29-45]

چ

 • چگنی، مهدی سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 169-195]

ح

 • حاجی علی، فریبا مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 127-147]
 • حسامی، محمدعزیز مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل‌سنت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-30]
 • حسینی، زکریا جریان قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-83]
 • حسینی، سید محمد عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 61-82]
 • حسینی، سید نورالدین بررسی حکم موسیقی بر اساس مقاصد شریعت [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 79-103]
 • حسینی اشکوری، سید علی اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 25-44]
 • حسینی الموسوی، سید مجتبی قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 17-53]
 • حسینی میرصفی، سیده فاطمه احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 219-244]
 • حق بجانب، محمود نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 297-316]
 • حق‌ شناس، محمدرضا جرایم علیه سلامت عمومی از منظر فقه مقارن و حقوق جزا با تأکید بر جرم تقلب در کالاهای خوراکی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 105-132]
 • حق شناس، محمدرضا بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 55-78]
 • حکیم، سید محمدحسن واکاوی روش ابن‌حزم در اثبات حدث بودن خواب برای وضو (ساختارشناسی و تطبیق مبانی) [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 13-27]
 • حیدری، محمدعلی نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 297-316]
 • حیدری، مسعود بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 83-104]
 • حیدری خراسانی، محمدجواد وضعیت موقوفه پس از انقراض موقوف علیه در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 225-241]

خ

 • خادمی، مریم واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 81-108]
 • خانلری بهنمیری، حسین انصاف و معاملات اضطراری [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 135-156]
 • خردمندی، سعید مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 29-58]
 • خزائی، میثم سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 169-195]
 • خطیبی، منیره مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 41-62]
 • خطیبی، منیره ماهیت پول از منظر فقه اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-39]

د

 • دارابی، بهنام اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 25-44]
 • دارابی، بهنام اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 29-47]
 • دارابی، بهنام لعان در نظام حقوقی اسلام و ظرفیتهای آن در کاهش جنایات ناشی از بدبینی و خیانت در خانواده [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 123-139]
 • دانش پور، افتخار بررسی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-90]
 • دانش پور، افتخار بررسی حدود مصلحت در حریم خصوصی در تعارض با مصالح اجتماعی با رویکردی بر مبانی فقه اسلامی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 15-45]
 • داورزنی، حسین حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 109-131]
 • داورزنی، حسین عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 61-82]
 • دریائی، رضا جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلبری، سید علی بازکاوی تطبیقی جمع دو سوره در نماز واجب [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 151-168]
 • دهقان، مجید تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 5-28]

ذ

 • ذوالفقارطلب، مصطفی قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 91-110]
 • ذوالفقارطلب، مصطفی پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 105-122]
 • ذوالفقارطلب، مصطفی واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 197-218]
 • ذوالفقارطلب، مصطفی اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 81-100]

ر

 • رحیمی، مرتضی وقف نابالغ در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 109-129]
 • رحیمی، مرتضی متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 133-155]
 • رحیمی، مرتضی بررسی مقایسه‌ای مخابره و مزارعه در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 93-116]
 • رحیمی، مرتضی اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 197-223]
 • رستگارجزی، پرویز بازپژوهی در حکم روزه عاشورا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 5-28]
 • رستمی، سهیلا قرائت قرآن توسط حائض در فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 85-108]
 • رستمی، سهیلا مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 87-106]
 • رستمی، سهیلا مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت‌المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 111-137]
 • رستمی، سید فاضل مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 77-99]
 • رستمی نجف آبادی، حامد نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-39]
 • رستمی نجف آبادی، حامد بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 55-78]
 • رضائی، مهدیه وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 85-103]
 • رضایی دوانی، مجید بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 61-79]
 • رضوان طلب، محمدرضا حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 109-131]
 • رضوان طلب، محمدرضا رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 173-196]
 • رضوانی مفرد، احمد مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 111-133]
 • رضوی، سید علی بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 47-72]
 • رضوی، سید محمد بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 47-72]
 • رهبر، مهدی شبیه‌سازی و عدم تصرف در خلقت الهی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 71-84]
 • رهبر، مهدی مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 41-62]
 • رهبر، مهدی محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-112]
 • رهبر، مهدی ماهیت پول از منظر فقه اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-39]
 • روستایی، مهرانگیز مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت‌المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 111-137]
 • روشن، محمد بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 105-125]

ز

 • زرگوش نسب، عبدالجبار تبری از عیوب مبیع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 131-150]
 • زعتری، علاءالدین دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 143-168]

س

 • ساردویی نسب، محمد واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 81-108]
 • سالارزائی، امیرحمزه بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 137-152]
 • سالارزائی، امیرحمزه سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 5-35]
 • سراقی، بهروز سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 169-195]
 • سروش محلاتی، محمد درآمدی بر بررسی قضاوت زنان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 51-66]
 • سعیدیانی، نورالدین قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 101-123]
 • سهرابی نژاد، بهرام مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 125-150]
 • سهرابی نژاد، فروزان مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 125-150]
 • سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 127-142]

ش

 • شاکری، طوبی فقه حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 101-126]
 • شاه ملک پور، حسن جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، عباس مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 271-296]
 • شیعه علی، جلیل مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 271-296]
 • شیعه علی، علی بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 47-65]
 • شیعه علی، علی تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 85-105]

ص

 • صادقی، راضیه نسب و آثار ناشی از آن در انتقال نطفه پس از مرگ زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 169-197]
 • صارمی، علی واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 197-218]
 • صحرایی اردکانی، محمد واکاوی ادله تأثیر حدود بر عقوبت اخروی در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدیقی، عبدالسبحان کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 245-265]
 • صفایی، سید حسین واکاوی مشروعیت باروری پس از مرگ در فقه امامیه با رویکردی به آرای فقهای اهل سنت [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 137-165]
 • صمدی، افروز رهن مال مشاع [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 93-113]

ض

 • ضمیری، محمدرضا وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 85-103]
 • ضیائی، محمدعادل مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل‌سنت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-30]
 • ضیائی، محمدعادل دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 47-60]
 • ضیائی، محمدعادل مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 77-99]
 • ضیائی، محمدعادل حکم مطلاق در مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 153-171]
 • ضیائی، محمدعادل اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 81-100]

ط

 • طالبی، عبدالحمید تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 77-109]
 • طباطبایی، سید محمدصادق تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 115-135]

ع

 • عابدی سرآسیا، علیرضا حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 151-172]
 • عباسی، بیژن قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 17-53]
 • عربیان، اصغر واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسگری، علیرضا تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 249-270]
 • علوی، سید محمود آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 45-70]
 • علی‌اکبریان، حسنعلی تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 5-28]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تأمین نفقه زوجه در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 107-138]
 • عمید زنجانی، عباسعلی مبانی فقهی برون‏‌رفت جهان اسلام از اتهامات نقض حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 17-31]

ف

 • فتح‌اللهی، سید کامران مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 111-129]
 • فدایی، حسن واکاوی مشروعیت باروری پس از مرگ در فقه امامیه با رویکردی به آرای فقهای اهل سنت [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 137-165]
 • فرح‌زادی، علی‌اکبر مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 111-129]
 • فرح‌زادی، علی‌اکبر بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 47-65]
 • فرح‌زادی، علی‌اکبر تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 107-130]
 • فرزند وحی، جمال بررسی حکم موسیقی بر اساس مقاصد شریعت [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 79-103]
 • فرشی، حمید بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 105-125]
 • فصیحی زاده، علیرضا تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 115-135]
 • فلاح تفتی، محمدرضا عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 61-82]
 • فهیم، نرگس دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 47-60]
 • فهیم، نرگس تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 107-130]

ق

 • قبولی درافشان، سید محمدصادق بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 61-79]
 • قبولی درافشان، سید محمدمهدی افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 183-211]
 • قبولی درافشان، سید محمدهادی بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 61-79]
 • قدرتی، فاطمه وضعیت دیون و تعهدات مالی افزون بر ترکه در مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 81-97]
 • قدرتی، محمدحسن رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 173-196]
 • قربانعلی دولابی، مجید تاریخی‌نگری در فرایند اجتهاد با تأکید بر روش اجتهادی و شیوه مقارنه‌ای آیت‌الله بروجردی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-79]
 • قربانی، محمدعلی تحلیل فقهی و تبدیل درجاتی محاسبه زمان نماز مغرب و عشاء در مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 31-54]
 • قیاسی، سیامک وصیت واجب در احوال شخصیه کشورهای اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 213-229]

ک

 • کاظمی، صدیقه سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 169-195]
 • کاظمی، محمود مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 29-59]
 • کریمی، عباس مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 127-142]
 • کوخایی زاده، کریم مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 111-133]
 • کوه پیما، حمید بازپژوهی در حکم روزه عاشورا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 5-28]
 • کیخا، محمدرضا سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 5-35]

ل

 • لطفی، اسدالله مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 125-150]

م

 • مؤمنی، عابدین مشروعیت رجم و حد یا تعزیر بودن آن از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-100]
 • مؤمنی، عابدین سرمقاله: فقه و امت اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 5-6]
 • مؤمنی، عابدین اختیار قاضی در عفو مجرمان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 7-23]
 • مؤمنی، عابدین نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-39]
 • مؤمنی، عابدین ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 11-36]
 • مؤمنی، عابدین سرمقاله: آرمان فقه مقارن [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 5-7]
 • مؤمنی، عابدین سرمقاله: فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 5-9]
 • مؤمنی، عابدین سرمقاله: دین آسمانی و دین زمینی و ارتباط آن با فقه مقارن [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 5-12]
 • مؤمنی، عابدین بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 47-65]
 • مؤمنی، عابدین سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 5-13]
 • مؤمنی، عابدین تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 85-105]
 • مؤمنی، عابدین سرمقاله: اختلاف حرام و مجاز در فقه مقارن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-15]
 • مؤمنی، عابدین اجتهاد در اجتهاد [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 5-38]
 • مؤمنی، عابدین عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 61-82]
 • مؤمنی، عابدین تاریخی‌نگری در فرایند اجتهاد با تأکید بر روش اجتهادی و شیوه مقارنه‌ای آیت‌الله بروجردی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-79]
 • مافی، همایون انصاف و معاملات اضطراری [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 135-156]
 • مبلغی، احمد بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-28]
 • محقق نیا، محمدجواد دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 143-168]
 • محمدی، جهانگیر اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 81-100]
 • محمدی، سام انصاف و معاملات اضطراری [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 135-156]
 • محمدی، سید سجاد تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 267-289]
 • محمدی، عصمت الله مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 29-59]
 • محمدی بلبان آباد، جبار بررسی جرم بغی در فقه مذاهب اسلامی و تطبیق آن با قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و جرم سیاسی مصوب 1394 [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 231-253]
 • محمدی بلبان آباد، فراست بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 137-152]
 • محمدی یگانه، فهیمه ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 243-262]
 • محمودی، سید جلال رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به نخستین تلاشها برای تقنین فقه اسلامی و نتایجِ حاصل از آن) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 157-174]
 • مختاری، محمدحسین بررسی آرای فقهی فریقین در مسائل اجتماعی شبیه سازی انسان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 39-56]
 • مختاری، محمدحسین تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 5-26]
 • مخصوصی، رسول بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 73-92]
 • مرادخانی، احمد تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 249-270]
 • مرادی، خدیجه آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 41-76]
 • مرادی ده چراغی، طیب بررسی حکم موسیقی بر اساس مقاصد شریعت [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 79-103]
 • مرتاضی، احمد بررسی تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج در فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 255-272]
 • مرتاضی، احمد تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 267-289]
 • مرتضوی، عبدالصمد حکم مطلاق در مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 153-171]
 • مریوانی، ناصر واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 197-218]
 • مریوانی، ناصر واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسجدسرائی، حمید مبانی حکم حیات و موت در پدیده مرگ مغزی از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 55-83]
 • مصلح، محمدصالح حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 109-131]
 • مصلح، محمدصالح مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 175-193]
 • مهدوی، سید محمدهادی مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 139-156]
 • موسوی، سید محمدصادق تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 77-109]
 • موسوی، سید محمدصادق بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 105-125]
 • موسوی اقدم، میراحمد تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 139-168]
 • موسویان، سید ابوالفضل تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 267-289]
 • میرخلیلی، سید محمود بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 83-104]
 • میرشکاری، عباس رهن مال مشاع [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 93-113]

ن

 • ناصرخاکی، حسین تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 249-270]
 • نریمانپور، مهدی تحلیل محتوایی، اعتبارسنجی و کاربستهای قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 5-30]
 • نظری، اعظم مبانی حکم حیات و موت در پدیده مرگ مغزی از منظر فقه مذاهب اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 55-83]
 • نظری توکلی، سعید مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 175-193]
 • نظری توکلی، سعید تحلیل محتوایی، اعتبارسنجی و کاربستهای قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 5-30]
 • نعیمی، طاهره سادات واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 81-108]
 • نیازی، قدرت الله مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 111-133]
 • نیریزی، نامیق ارزیابی اجتهاد عامی در دیدگاه ابن‌حزم [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 57-76]

و

 • وزیری، مجید قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 101-123]
 • وزیری، مجید بررسی جرم بغی در فقه مذاهب اسلامی و تطبیق آن با قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و جرم سیاسی مصوب 1394 [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 231-253]
 • وزیری، مجید بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 199-224]
 • ویسی، محمود نسب و آثار ناشی از آن در انتقال نطفه پس از مرگ زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 169-197]

ه

 • هاشمی، سید حامدحسین طواف نساء امامیان و طواف وداع سنیان؛ گسستها و پیوستها [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 63-80]

ی

 • یوسفی، مرتضی بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 199-224]