بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران

3 گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.


عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

نویسندگان [English]

  • Fateme Mohammadi 1
  • Asadollah Lotfi 2
  • Mahmoud Gayoumzade 3
1 Theology, jurisprudents and fundamentals of law
2 Jurisprudents and fundamentals of law, Imam Khomeini International University
3 Department of Theology, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.