بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 83-104

سید محمود میرخلیلی؛ مسعود حیدری


بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 61-79

مجید رضایی دوانی؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمدصادق قبولی درافشان


شبیه‌سازی و عدم تصرف در خلقت الهی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 71-84

مهدی رهبر


بررسی حکم موسیقی بر اساس مقاصد شریعت

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 79-103

جمال فرزند وحی؛ طیب مرادی ده چراغی؛ سید نورالدین حسینی


واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 81-108

محمد ساردویی نسب؛ طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی


قرائت قرآن توسط حائض در فقه مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 85-108

سهیلا رستمی


قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 91-110

مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی


بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 105-125

سید محمدصادق موسوی؛ محمد روشن؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی


تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 107-130

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ نرگس فهیم


وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 85-103

محمدرضا ضمیری؛ مهدیه رضائی


پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 105-122

محمد جمالی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


وقف نابالغ در مذاهب فقهی اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 109-129

مرتضی رحیمی


حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 109-131

محمدرضا رضوان طلب؛ حسین داورزنی؛ محمدصالح مصلح


مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 111-129

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ سید کامران فتح‌اللهی


تأملی در مالکیت خمس در عصر غیبت

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 117-135

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ علی پیردهی حاجیکلا


تبری از عیوب مبیع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 131-150

عبدالجبار زرگوش نسب


محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 99-112

مهدی رهبر