کلیدواژه‌ها = عقد
مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 223-245

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 219-244

سیده فاطمه حسینی میرصفی


مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 87-106

فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی