کلیدواژه‌ها = حدود
تعداد مقالات: 3
1. پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-122

محمد جمالی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


2. نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-39

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی


3. اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-44

سید علی حسینی اشکوری؛ بهنام دارابی