کلیدواژه‌ها = مجازات
تعداد مقالات: 4
1. حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-172

علیرضا عابدی سرآسیا؛ اعظم امینی


2. اختیار قاضی در عفو مجرمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد


3. اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-44

سید علی حسینی اشکوری؛ بهنام دارابی


4. مشروعیت رجم و حد یا تعزیر بودن آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-100

عابدین مؤمنی