کلیدواژه‌ها = مطلوبیت جنسی زوجه
مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 77-99

محمدعادل ضیائی؛ سید فاضل رستمی