کلیدواژه‌ها = اعسار
تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 77-99

پگاه سرمدی؛ محمدحسن زارعی زهابی


تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تأمین نفقه زوجه در فقه اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 107-138

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی