نویسنده = بهنام دارابی
تعداد مقالات: 3
2. اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-47

محمد جعفری هرندی؛ بهنام دارابی


3. اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-44

سید علی حسینی اشکوری؛ بهنام دارابی