نویسنده = عابدین مؤمنی
تعداد مقالات: 14
1. عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-82

محمدرضا فلاح تفتی؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی؛ حسین داورزنی


2. اجتهاد در اجتهاد

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-38

عابدین مؤمنی


3. سرمقاله: اختلاف حرام و مجاز در فقه مقارن

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-15

عابدین مؤمنی


4. تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-105

عابدین مؤمنی؛ علی شیعه علی


5. بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-65

عابدین مؤمنی؛ علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی شیعه علی


6. سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-13

عابدین مؤمنی


7. سرمقاله: دین آسمانی و دین زمینی و ارتباط آن با فقه مقارن

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-12

عابدین مؤمنی


8. ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-36

عابدین مؤمنی


9. سرمقاله: فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-9

عابدین مؤمنی


10. سرمقاله: آرمان فقه مقارن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-7

عابدین مؤمنی


11. نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-39

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی


12. اختیار قاضی در عفو مجرمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد


13. سرمقاله: فقه و امت اسلامی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-6

عابدین مؤمنی


14. مشروعیت رجم و حد یا تعزیر بودن آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-100

عابدین مؤمنی