نویسنده = محمد جعفری هرندی
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-46

محمد جعفری هرندی


2. حقوق معلولین در فقه فریقین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-85

حسن ابوطالبی؛ محمد جعفری هرندی؛ سید محمدرضا آیتی


3. رابطه استفاده از قیاس و دلیل عقل در استنباط احکام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-54

محمد جعفری هرندی


4. اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-47

محمد جعفری هرندی؛ بهنام دارابی