نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 149-175

حسن شاه ملک پور؛ رضا دریائی