نویسنده = کریم کوخایی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-133

کریم کوخایی زاده؛ قدرت الله نیازی؛ احمد رضوانی مفرد