نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 47-72

سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی