نویسنده = فرزاد پارسا
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-106

فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی


2. مقاصه در فقه اسلامی و مقایسه آن با تهاتر در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-91

فرزاد پارسا